Direct naar content
Logo Graceland festival

Algemene voorwaarden

versie: februari 2024
Algemene voorwaarden stichting Graceland Overall  / website Graceland Festival

1. Definities

Stichting Graceland Overall : Stichting met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Tolbert.
• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting Graceland Overall
• Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, ten behoeve waarvoor Stichting Graceland Overall kaarten verkoopt;
• Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is: Stichting Graceland Overall.
• Evenementovereenkomst: de overeenkomst , ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling is aangegaan, tussen de Klant en de Evenementhouder.
• Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Stichting Graceland Overall  een overeenkomst aangaat betrekking hebbende op de verkoop van Kaarten voor een Evenement, dan wel aan wie Stichting Graceland Overall  daartoe een aanbieding doet;
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Graceland Overall  en Klant ter verkrijging van Kaarten voor een Evenement dan wel voor het parkeren bij en/of het vervoeren van en naar het Evenement;
• Kaart(en): het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, en/of het parkeren bij het Evenement en/of het vervoer van het parkeerterrein naar het Evenement en terug, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;
• Merchandise: Items die namens de klant / evenement / of optredende artiest via Stichting Graceland Overall  verkocht wordt.

2. Toepasselijkheid, Algemene Voorwaarden
• 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Stichting Graceland Overall , producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
• 2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Stichting Graceland Overall  uitdrukkelijk van de hand
• 2.3 Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Stichting Graceland Overall  is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Stichting Graceland Overall raadpleegbaar.
 
3. Totstandkoming Overeenkomst
• 3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Stichting Graceland Overall vrijblijvend
• 3.2 De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Kaarten zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e- mail)adres te gebruiken. Voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.
• 3.3 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Stichting Graceland Overall contact met de Klant opnemen met behulp van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd. Als Stichting Graceland Overall de Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Stichting Graceland Overall ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde. Indien Stichting Graceland Overall twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde. Stichting Graceland Overall zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren
• 3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

4. Prijzen en betaling
• 4.1 Stichting Graceland Overall verkoopt Kaarten en bepaalt de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
• 4.2 De Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats via de op de website van Stichting Graceland Overall aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Indien de Klant Kaarten koopt bij aanvang van het Evenement, dient op de aldaar door Stichting Graceland Overall bij verkoop aangegeven wijze direct te worden betaald.
• 4.3 Alle prijzen van Stichting Graceland Overall zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
• 4.4 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Stichting Graceland Overall de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
• 4.5 Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt kan Stichting Graceland Overall ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde.
• 4.6 De Klant betaalt voor de Ticket prijzen zoals vermeld in de Ticketshop. Voor het gebruik van de Ticketshop kunnen Transactie- en Servicekosten gerekend welke bovenop de door Stichting Graceland Overall voor een Ticket vastgestelde prijs in rekening zal worden gebracht.
• 4.7 Stichting Graceland Overall aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Stichting Graceland Overall Tickets te annuleren of te ruilen.
• 4.8 Indien Stichting Graceland Overall heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald, betreft dit nimmer de Transactie- en Servicekosten.
 
5. Leveringstermijnen
• 5.1 Kaarten worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Stichting Graceland Overall zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Stichting Graceland Overall een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
• 5.2 De door Stichting Graceland Overall opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Stichting Graceland Overall schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
• 5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Stichting Graceland Festival, na sommatie door de Klant niet reageert of aangeeft de Kaarten mogelijk niet voor aanvang van het betreffende Evenement te kunnen leveren reageert en/of de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
 
6. Afgelaste of verschoven Evenementen
• 6.1 Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Stichting Graceland Overall zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan Stichting Graceland Overall niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Stichting Graceland Overall is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
• 6.2 Kaarten van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Stichting Graceland Overall opnemen. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Stichting Graceland Overall voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
• 6.3 Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Kaarten voor dit Evenement inleveren op een door Stichting Graceland Overall aangegeven wijze. Stichting Graceland Overall is verantwoordelijk voor terugbetaling van de prijs van de Kaarten. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

7. Kaarten
• 7.1 De Stichting Graceland Overall gedistribueerde Kaarten blijven eigendom van de Stichting Graceland Overall en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Graceland Overall niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Stichting Graceland Overall gerechtigd de betreffende Kaart(en) ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige Kaarten zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
• 7.2 Na ontvangst dient Klant de Kaarten te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Kaarten niet meer geruild of vergoed worden, tenzij Stichting Graceland Overall een fout heeft gemaakt en de Klant Stichting Graceland Overall omgaand na ontvangst heeft geïnformeerd. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen met Stichting Graceland Overall.
• 7.3 Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Stichting Graceland Overall kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Stichting Graceland Overall opnemen via de op de website aangegeven wijze.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
• 8.1 De op het Kaarten van Stichting Graceland Overall rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Stichting Graceland Overall dan wel haar licentiegever. De Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Stichting Graceland Overall dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
• 8.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de Kaart(en) te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de Kaart(en).
• 8.3 Het is Klant verboden de Kaart(en) te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
• 8.4 De Overeenkomst strekt nooit tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Klant.

9. Privacy reglement
• 9.1 Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Stichting Graceland Overall welke op de website van Stichting Graceland Overall raadpleegbaar is en stemt in met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
• 9.2 Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van het regelement van de culturele evenementen van Stichting Graceland Overall welke op de website van Stichting Graceland Overall raadpleegbaar is.

• 9.3 Wanneer je je inschrijft voor de Graceland Update, wordt die wekelijks verzonden via Mailchimp. Via onze website en wanneer je een ticket koopt, kun je je daarvoor inschrijven. We vragen om je naam en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Mailchimp in de Verenigde Staten. Zonder expliciete inschrijven versturen we je geen Graceland Update. Bij iedere Update kun je je via de link onderaan de mail afmelden. Je ontvangt dan geen Graceland Update meer, je gegevens worden dan alleen nog voor analytische doeleinden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid
• 10.1 Stichting Graceland Overall kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de Klant ondervindt door handelen of nalaten van derden. Stichting Graceland Overall levert slechts diensten die verband houden met de verkoop en levering van de Kaarten voor Evenementen.
• 10.2 Indien Stichting Graceland Overall tevens Kaarten levert aan de Klant voor het parkeren van voertuigen, dan is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de Stichting Graceland Overall verantwoordelijk voor het beheer en toezicht van het daarvoor aangewezen parkeerterrein. In geen geval is Stichting Graceland Overall aansprakelijk voor enige schade aan het voertuig van de Klant.
• 10.3 De aansprakelijkheid van Stichting Graceland Overall wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Stichting Graceland Overall onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Stichting Graceland Overall ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting Graceland Overall in staat is adequaat te reageren.
• 10.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stichting Graceland Overall meldt.
• 10.5 Stichting Graceland Overall kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van de Kaarten dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Stichting Graceland Overall is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Stichting Graceland Overall.
• 10.6 Stichting Graceland Overall aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Kaarten Stichting Graceland Overall kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

11. Overmacht
• 11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Stichting Graceland Overall kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
• 11.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting Graceland Overall in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Stichting Graceland Overall gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• 12.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Stichting Graceland Festival, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Groningen, behoudens voor zover anders mocht voortvloeien uit artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Stichting Graceland Overall blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
• 12.2 Op alle overeenkomsten met Stichting Graceland Overall is Nederlands recht van toepassing.